Nowy Projekt „Kurpiowski Park Kulturowy”

W ramach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1:Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój…